V2.Giamsat.Org - Hỗ trợ rất nhiều sản phẩm phần cứng cũng như Smart Phone


Hãy lựa chọn phần cứng và cấu hình phù hợp với thông tin IP và Port

 

Xexun TK102
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 12300
Xexun TK103
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 12300
Xexun TK107
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 12300
Xexun TK201
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 12300
Xexun TK202
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 12300
Xexun TK203
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 12300
Xexun XT008
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 12300
Bofan PT100
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10100
Bofan PT200
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10100
Bofan PT201
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10100
Bofan PT300X
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10100
Bofan PT500
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10100
Bofan PT502
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10100
Bofan PT600X
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10100
Bofan PT80
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10100
China Radio CRT19N
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10205
China Radio CRT806
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10205
China Radio CRT809
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10205
Coban GPS102
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10200
Coban GPS103
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10200
Coban GPS104
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10200
Coban GPS106
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10200
Coban GPS107
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10200
Concox GS503
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10202
Concox GT02
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10203
Concox GT03
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10201
Concox GT03A
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10201
Concox GT06
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10202
Concox GT06N
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10202
Concox GT07
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10201
Concox TR02
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10203
Cybergraphy G200S
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10204
Cybergraphy G200X
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10204
GlobalSat TR151
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10600
 
GlobalSat TR203
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10601
GlobalSat TR206
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10601
GlobalSat TR600
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10601
Inteliot IT100
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10800
Inteliot IT200
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10800
Internex IGT100
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10801
Jointech GP4000
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10900
Jointech GP5000
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10900
Jointech GP6000
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10900
Jointech JT600
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 10900
KH-M100A
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11000
Meiligao GT30i
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11200
Meiligao GT60
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11200
Meiligao VT300
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11200
Meiligao VT310
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11200
Meiligao VT400
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11200
Meitrack MT80i
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11201
Meitrack MT88
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11201
Meitrack MT90
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11201
Meitrack MVT100
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11201
Meitrack MVT340
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11201
Meitrack MVT380
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11201
Meitrack MVT600
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11201
Queclink GL200
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11600
Sanav CT24
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11801
Sanav CT58
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11801
Sanav GC-101
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11801
Sanav MU-201
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11801
SkyTrack JB101
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11800
Teltonika FM1100
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11900
Teltonika FM2200
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11900
Teltonika FM3200
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11900
Teltonika FM4100
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11900
Teltonika FM4200
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11900
Teltonika FM5300
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11900
Teltonika GH1202
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11901
Teltonika GH3000
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11901
TLT-2H
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11902
Topflytech T8801
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11903
Topflytech T8802
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11903
Topflytech T8803
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11903
TZone Digital AVL03
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11904
TZone Digital AVL05
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11904
TZone Digital AVL08
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 11904
Wialon IPS
Server IP: 203.162.253.17
Server PORT: 12200